Gorica spodbuja druženje

Vizija

V prihodnosti, kot je predvidena s to študijo, Gorica postane privlačna za nove prebivalce, zlasti za mlajšo generacijo, saj bo nudila več možnosti za razvoj in koriščenje kulturnih dejavnosti, prostore in priložnosti za druženje, rekreacijo in zabavo. Na podlagi predstavljenih rešitev za druge skupine prebivalstva (na primer otroci in starejši) je razvoj specifičnih strategij, tudi s premestitvijo objektov, povezanih z izvajanjem mladinske politike, omogočil večje vključevanje mladih v aktivnosti in v mestno življenje. Navedene strategije so zajele še zlasti ponudbo ekonomsko dostopnih namestitev, struktur in prostorov za šport, prostočasnih dejavnosti in zabave, ob tem pa zagotovile združljivost s potrebami in interesi drugih prebivalcev mesta.

 

Cilji

5.1 Povečanje privlačnosti mesta za nove prebivalce

5.2 Večje vključevanje mladih v aktivnosti in mestno življenje

5.3 Razvoj ekonomsko dostopne namestitvene ponudbe

5.4 Razvoj struktur in prostorov za športne dejavnosti

5.5 Razvoj struktur in prostorov za rekreacijo in zabavo

 

Strategije

Aktivno vključevanje mlajše generacije

Vključevanje mladih v aktivnosti in življenje v mestu je močno odvisno od vzpostavitve trajnih sinergij med storitvami, namenjenimi druženju, izobraževanjem in društvenimi dejavnostmi.

Prenova urbanega prostora mora kot prednostnega koristnika upoštevati mlado generacijo. V ta namen se je zato poleg zagotavljanja storitev za prebivalce, ki živijo, delajo, se šolajo v Gorici in na sosednjih območjih, treba osredotočiti na to, da se pritegne mlade od zunaj in se jim ponudi ekonomične rešitve za namestitev. Treba je opredeliti osrednji objekt, v katerem bi uredili hostel s sobami za mlade. Rešitev mora vključevati poceni prenočišča in prostore za ustvarjanje in koriščenje kulturne ponudbe, namenjene mladim, vendar dostopne tudi drugim starostnim skupinam. V soseskah na obrobju mesta bi bilo treba opredeliti površine, ki bi jih lahko uporabljali kot delavnice na prostem za dejavnosti ulične umetnosti, ki bi potekale tudi v sodelovanju z občinsko službo za mladinsko politiko; tak primer na občinskem območju že obstaja, in sicer Zid petih jezikov v Podgori.

 

Vodilni projekt: novo središče za druženje mladih

Treba je opredeliti osrednji sedež za umestitev mladinskega centra za druženje, info točko za mlade Informagiovani in infoservis Eurodesk. Trenutno je pod drobnogledom namestitev v stavbi županstva v ul. Garibaldi v starem mestnem jedru in območju za pešce, ali pa v palači Alvarez na Studencu (ul. A. Diaz).

 

Dobre prakse na evropski ravni

Hiša nadarjenih [1] [2] 2011- / San Sebastián, Španija (187.000 preb.)

Mesto San Sebastián se je osredotočilo v privabljanje nadarjenih ljudi in znanja s pripravo načrta, imenovanega Hiša nadarjenih v San Sebastiánu. Od leta 2011 so uresničili vrsto ukrepov za povečanje intelektualnega kapitala, ki je na voljo mestu. Med ukrepi še zlasti izstopa odprtje prostorov za obiskovalce, kjer lahko nadarjeni mladi najamejo eno od 80 sob in hkrati dostopajo do storitev, kot so prostori za delo in srečevanje ali vodenje po mestu.

Glavna spoznanja: načrtovanje fizičnih prostorov za nastanitev nadarjenih mladih ljudi, začasnih stanovalcev ali prihodnjih prebivalcev mesta, omogoča tudi izvedbo prostorov za srečevanje mladih in drugih deležnikov s tega območja, s tem pa se občutno poveča vpliv nove prisotnosti mladih v mestu.

 

Herleen Murales [3] [4] 2008- / Heerlen, Nizozemska (89.000 preb.)

V mestu Heerlen je ogromno zapuščenih nepremičnin, kar je posledica propada rudarske industrije v regiji. Občinska uprava se je poslužila instrumenta skupnostne umetnosti kot spodbude za izboljšanje podobe deprimiranih območij in vključevanje prebivalcev v njihovo obnavljanje. Z aktivnim vključevanjem skupnosti (prebivalci, podjetniki, umetniki) so bili ustvarjeni različni murali, prave zidne umetnine s simbolnim pomenom za soseske in oživitev mesta, kar je imelo pozitivne učinke tudi na turizem.

Glavna spoznanja: 67 muralov, ustvarjenih s pomočjo tega projekta, je imelo pomemben vpliv znotraj skupnosti, in sicer s krepitvijo občutka za pripadnost tej skupnosti, zunaj skupnosti pa s privlačnostjo sosesk za nove obiskovalce. To je bilo mogoče predvsem zato, ker so bili murali soustvarjeni skupaj s prebivalci območij, v katera s vključeni.

 

Spodbujanje športne aktivnosti

Spodbujanje športne aktivnosti igra bistveno vlogo pri dobrem počutju prebivalcev, pri izobraževanju mladih rodov, spodbujanju pozitivnega življenjskega sloga in vzorcev ter privlačnosti okolja. Občina ima trenutno šestnajst športnih igrišč, ki jih večinoma upravljajo lokalna športna društva. Potreba po izboljšanju kakovosti, vzdrževanja, energetske učinkovitosti in uporabe obstoječih objektov mora hkrati upoštevati tudi športne aktivnosti, ki so v vzponu (na primer skejtanje ali rečni športi), ter vključevanje oseb s posebnimi potrebami v te aktivnosti; obe področji zahtevata načrtovanje novih, dodatnih posegov.

 

Vodilni projekt: Športno središče

Spodbujanje projekta za izvedbo športnega središča na Rojcah (tudi z uporabo prostorov v nekdanjem internatu Filzi). S pomočjo državnih finančnih sredstev za prenovo in varnost urbanih periferij bo v prenovo vključen tudi nekdanji internat Filzi, ki stoji v mestni četrti Rojce. Z izvedbo športnega središča sta povezani tudi obnova in povečanje plavalnega kompleksa, kar bo koristilo disciplinam, ki se že izvajajo, ter opredelitev prostorov za športne discipline v vzponu.

 

Dobre prakse na evropski ravni

Schiedam v gibanju [5] 2010- / Schiedam, Nizozemska (75.000 preb.)

Občinska uprava v Schiedamu je na nasipu, pod katerim je speljana avtocesta, postavila nekaj športnih objektov in zgradila nova stanovanja na območjih, kjer so bila že prej stanovanja. Poseg je bil izveden s postopkom participativnega načrtovanja in shemo kombiniranega financiranja s strani javnosti, zasebnikov in športnih društev. Večfunkcionalni športni objekt, ki vključuje različne storitve, med drugim center za fizioterapijo, center za otroke in plesno šolo, je v sosesko ponovno prinesel življenje. Območje so s preostalim delom mesta in z okoliškim podeželjem povezali s kolesarskimi in pešpotmi.

Glavna spoznanja: primer mesta Schiedam vključuje različne strateške vidike, na primer optimizacijo rabe tal, povezovanje različnih družbenih zahtev v procesu participativnega načrtovanja in vlogo naložb v šport kot nosilca socialnega vključevanja.

 

Izvedba prostorov za nočne prostočasne dejavnosti

Pri zagotavljanju ustreznih območij za prostočasne dejavnosti, zlasti nočnih, je treba upoštevati interese, težnje in zahteve različnih skupin v mstu. Zaradi tega je potreben razmislek o lokaciji in značilnostih takih območij.

Za nočno zabavo je poleg možnosti prenove branika Bastione Fiorito v Grajskem naselju treba upoštevati obnovo prostorov na industrijskih in obrtnih območjih, kjer je zabavo za mlade mogoče upravljati ob spoštovanju potreb stanovalcev.

 

Vodilni projekt: Bastione Fiorito

Obzidje Goriškega gradu je zaradi zoba časa precej načeto, zato je bilo treba izvesti različne posege za sanacijo obzidja glede na različne stopnje degradacije. V bližini branika »56« je predvidena izvedba gostinskega lokala (nova umestitev pomožnih prostorov), ki bi dopuščala ohranitev že obstoječe konstrukcije na grajskem dvorišču Piazzale delle Milizie, še primernejša pa bi bila konstrukcija, ki bi omogočila zaščito prostora, uporabnega skozi vse leto in v različnih vremenskih razmerah. Nov prostor in preoblikovanje obstoječega predstavljata strateški ukrep za valorizacijo in boljšo izkoriščenost muzejskega kompleksa celotnega gradu. Naj poudarimo, da gre za posege v okviru javnih gradbenih del, namenjenih prenovi in povrnitvi funkcionalnosti kulturni, zgodovinski in arhitekturni dediščini Občine Gorica. Ponovna oživitev gostinskega lokala Bastione Fiorito lahko pomeni tudi priložnost za povečanje prostočasne ponudbe za mlade.

 

Dobre prakse na evropski ravni

Hallarna [6] 2009- / Norrköping, Švedska (87.000 preb.)

Zgodba o preureditvi kompleksa v Hallarni, nekdanjega obrata tesktilne industrije, v kulturno središče, se je začela leta 1992. Od leta 2009 se tu na pobudo občinske uprave nahaja kulturni center Norrköping Kulturhus, čez dve leti so mu sledili gledališče, glasbeni kolektivi in nočni klub. Prostore so opremili s strukturami za razvoj kulturne industrije, kot so sodelo (coworking) in inkubatorji. Kompleks se financira sam s pomočjo najemnin, ki jih plačujejo uporabniki.

Glavna spoznanja: z relativno omejeno spodbudo – s stališča stroškov – občinske uprave je mogoče ustvariti trajnostne kulturne in razvedrilne povezave s pomembnimi rezultati v okviru urbane prenove.

 

Združljivost s smernicami za zeleno mesto

Cilj se dopolnjuje s smernicami za zeleno mesto v skladu z naslednjimi poglavitnimi vidiki:

  1. uporaba virov na učinkovit in povezovalen način: s prenovo urbanih območij ob aktivnem prispevku mlade populacije;
  1. spodbujanje ekoloških inovacij, zelenega gospodarstva in izboljšanje upravljanja: z ustvarjanjem sinergij z drugimi organi in ustanovami, ki delujejo v mestu.
Scroll to top