Prispevajte k prihodnosti Gorice

s portalom za socialno-gospodarsko preučevanje prostora, namenjeno pripravi Splošnega občinskega prostorskega načrta mesta Gorice

Pet vizij za prihodnost Gorice

Občinska uprava v Gorici namerava opredeliti razvoje etape za razvoj skupnosti in prostora, na katerem živi, ter organizirati informacije in navodila s strateškimi obeti za razvoj mesta.
Sprejem strategije mesta omogoča usmerjanje in koordinacijo programov, načrtov in projektov ter ukrepov, ki so se že začeli izvajati in ki bodo potekali v prihodnje na pobudo javnih in zasebnih subjektov, začenši pri posodobitvi Splošnega občinskega prostorskega načrta.

Il verde goriziano diventa più frubile

Gorizia cura il suo patrimonio

Gorizia genera opportunità

Gorizia si mette in movimento

Gorizia favorisce l'aggregazione

Gorizia completa, rafforza e rende accessibili gli habitat territoriali e la rete ecologica territoriale, innalzando la qualità della vita di pari passo con la tutela ambientale

Gorizia riutilizza gli spazi già edificati con azioni innovative, favorendo il reinsediamento di funzioni e attività in particolare nel centro storico e nelle aree industriali dismesse

Gorizia promuove un’economia integrata, favorendo la nascita di imprese e occupazione in settori come innovazione, artigianato, turismo, commercio, agricoltura

Gorizia punta sulla mobilità sostenibile come fattore strategico per la competitività territoriale, rendendo efficienti le reti di mobilità ciclopedonale e i parcheggi scambiatori

Gorizia diventa attrattiva per nuove popolazioni, in particolare per i giovani, grazie alla maggiore possibilità di sviluppare e fruire di attività culturali, aggregative, ricreative

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vodilni projekti

Vodilni projekti predstavljajo strategije ukrepov, začrtane s študijo, in jih prilagodijo lokalni goriški stvarnosti.

Razvojne etape goriške skupnosti

September 2019 – januar 2020

Razgovor znotraj občinske uprave:

- ugotavljanje trenutnega stanja programskih ciljev in javnih del v teku/v fazi projektiranja, ki so pomembni za urbani razvoj;
- zbiranje specifičnih prispevkov na teme, ki jih obravnava študija in so jih oblikovale pristojne službe ter odborniki;
- opredelitev tematskih osi, okrog katerih bo zgrajena študija;
- določitev nosilcev interesa, s katerimi se opravijo pogovori v kasnejših fazah študije.

Oktober 2019 – marec 2020

Analiza statističnih podatkov:

- sestava povzetka glavnih družbeno-gospodarskih trendov na goriškem območju z multimedijske perspektive (razni zgodovinski mejniki in notranja prostorska primerjava);
- merjenje pametnosti mesta (city smartness) za območje EZTS GO;
- opredelitev virov, ki so na voljo na goriškem območju, izzivov, ki še niso rešeni na lokalni ravni, priložnosti, ki jih velja izkoristiti s strateškim načrtovanjem ukrepov na prostorski ravni.

Marec – maj 2020

Oblikovanje strateških usmeritev:

- vizija
- cilji
- strategije
- vodilni projekti
- dobre prakse na evropski ravni

Maj 2020-

Razgovor z zainteresiranimi stranmi:

- dokončanje in/oziroma popravki analize na podlagi dobljenih informacij in vlog glede na prejšnje ugotovitve;
- opredelitev področij za analizo, soočanje in izvajanje dejavnosti med občinsko upravo in drugimi deležniki v prostoru, tudi izven te študije. S tega stališča imajo vizije, cilji in strategije pomembno vlogo glede privlačnosti in pridobivanja pozornosti, interesa in sredstev s strani zasebnih nosilcev dejavnosti, organiziranih prebivalcev in javnega mnenja.

Tiskovno področje

Zadnje novosti o razvoju projektov

Scroll to top